FANDOMMiscEdit

cookie: kaka
cookiePlural: kakor
perSecond: per sekund
menu: meny
stats: statistik
stastistics: statistik
updates: uppdateringar
store: affär
general: generell
prestige: anseende
total: total
producing: producerar
sell: sälj
upgrades unlocked: uppgraderingar upplåsta
unlocked: upplåst
achievements: prestationer
milk: mjölk
orangeJuice: apelsinjuice
raspberryMilk: hallonmjölk
chocolateMilk: chokladmjölk
plainMilk: vanlig mjölk
prestigeNote: (Notera: varje himmelschip ger dig 5% KPS multiplikator. Du kan få fler chips genom att starta om med massor av kakor.)
milkNote: (Notera: du får mjölk genom prestationer. Mjölk låser upp unika uppgraderingar över tid.)
shadowAchievement: skuggprestationer
shadowNote: (Detta är bedrigter som är antingen orättvisa eller svåra att uppnå. De ger ingen mjölk.)

BuildingsEdit

Cursor

singularName: pekare
pluralName: pekare
actionName: klickade
description: Klickar automatiskt var 10:e sekund.


Grandma

singularName: farmor
pluralName: farmödrar
actionName: bakade
description: En snäll farmor som bakar mer kakor.


Farm

singularName: Farm
pluralName: Farmer
actionName: skördade
description: Odlar kakväxter från kakfrön.


Factory

singularName: fabrik
pluralName: fabriker
actionName: massproducerade
description: Producerar stora kvantiteter kakor.


Mine

singularName: gruva
pluralName: gruvor
actionName: bröt
description: Bryter kakdeg och chokladbitar.


Shipment

singularName: transport
pluralName: transporter
actionName: transportereade
description: Transporterar kakor från kakplaneten.


Alchemy lab

singularName: alkemi labbaratorium
pluralName: alkemi labbaratorier
actionName: omvandlade
description: Omvandlar guld till kakor!


Portal

singularName: portal
pluralName: portaler
actionName: hämtade
description: Öppnar dörren till kakoversum!.


Time machine

singularName: tidsmaskin
pluralName: tidsmaskiner
actionName: hämtade
description: Hämtar kakor från förritiden, innan de blev uppätna.


Antimatter condenser

singularName: antimateria kondensor
pluralName: antimateria kondensorer
actionName: kondenserade
description: Kondenserar antimaterian i universum till kakor.

News tickerEdit

Cookie basedEdit

0: You feel like making cookies. But nobody wants to eat your cookies.
0: Du känner för att baka kakor. Men ingen vill äta dina kakor.


5: Your first batch goes in the trash. The neighborhood raccoon barely touches it.
5: Din första sats slängs. Inte ens en tvättbjörn rör dem.


50: Your family accepts to try some of your cookies.
50: Din familj går med på att pröva dina kakor.


100: Your cookies are popular in the neighborhood.
100: Dina kakor är populära i ditt grannskap.


500: People are starting to talk about your cookies.
500: Ryktet om dina kakor har spridit sig.


1,000: Your cookies are talked about for miles around.
1,000: Det talas om dina kakor ända borta i grannbyn.


3,000: Your cookies are renowned in the whole town!
3,000: Dina kakor är välkända i hela staden!


6,000: Your cookies bring all the boys to the yard.
6,000: Dina kakor får alla pojkarna till gård'n.


10,000: Your cookies now have their own website!
10,000: Dina kakor har nu en egen webbsida!


20,000: Your cookies are worth a lot of money.
20,000: Dina kakor är värda väldigt mycket pengar.


30,000: Your cookies sell very well in distant countries.
30,000: Dina kakor säljer mycket bra i avlägsna länder.


40,000: People come from very far away to get a taste of your cookies.
40,000: Människor färdas väldigt långt för att få smaka dina kakor.


60,000: Kings and queens from all over the world are enjoying your cookies.
60,000: Kungar och drottningar kommer från hela världen för att prova dina kakor.


80,000: Det finns nu museer dedikerade till dina kakor.100,000: En nationaldag har skapats för att hedra dina kakor.200,000: Your cookies have been named a part of the world wonders.
200,000: Dina kakor har blivit nämnda som en del av världens underverk.


300,000: History books now include a whole chapter about your cookies.
300,000: Historieböcker har nu ett helt kapitel om dina kakor.


450,000:'Your cookies have been placed under government surveillance.
450,000:'Dina kakor har placerats under regeringens övervakning.


600,000: The whole planet is enjoying your cookies!
600,000: Hela planeten njuter av dina kakor.


1,000,000: Strange creatures from neighboring planets wish to try your cookies.
1,000,000: Konstiga varelser från angränsande planeter önskar att få smaka dina kakor.


5,000,000: Elder gods from the whole cosmos have awoken to taste your cookies.
5,000,000: Äldre gudar från hela kosmos har vaknat för att smaka dina kakor.


10,000,000: Beings from other dimensions lapse into existence just to get a taste of your cookies.
10,000,000: Varelser från andra dimensioner har löpt in i vår existens för att smaka dina kakor.


30,000,000: Your cookies have achieved sentience.
30,000,000: Dina kakor har uppnått intelligens.100,000,000: The universe has now turned into cookie dough, to the molecular level.
100,000,000:Universum har nu förvandlats till kakdeg, ända ner till molekylerna.300,000,000: Your cookies are rewriting the fundamental laws of the universe.
300,000,000: Dina kakor skriver om alla grundläggande universums lagar.


1,000,000,000: A local news station runs a 10-minute segment about your cookies. Success! (you win a cookie)
1,000,000,000: En lokal nyhetsstation kör en 10 minuts segment om dina kakor. Succé! (du vinner en kaka)


10,000,000,000: It's time to stop playing
10,000,000,000: Dags att sluta spela


10,000 CookiesNews : cookies found to [random] in [random]!

Nyheter : det visade sig att kakor [random] i [random]!


News : cookies found to make [random] [random]!

Nyheter : kakor visade sig göra [random] [random]!


News : cookies tested on [random], found to have no ill effects.

Nyheter : kakor testade på [random], visade sig lämna inga dåliga effekter.


News : cookies unexpectedly popular among [random]!

Nyheter : kakor vart oväntat populära bland [random]!


News : unsightly lumps found on [random] near cookie facility; "they've pretty much always looked like that", says biologist.

Nyheter : fula klumpar vart hittade på [random] nära kaka faciliteten; "faktiskt såg de ut sådär hela tiden", säger biolog.


News : new species of [random] discovered in distant country; "yup, tastes like cookies", says biologist."

Nyheter : nya arter av [random] upptäckt i avlägset land; "japp, smakar som kakor", säger biolog."


News : "[random]", reveals celebrity.

Nyheter : "[random]", avslöjar kändis.


News : doctors [random]

Nyheter : doktorer [random]


News : cookies go well with roasted [random], says controversial chef.

Nyheter : kakor går bra med rostad [random], säger kontroversiell chef.


News : "do your cookies contain [random]?", asks PSA warning against counterfeit cookies.News : scientist predicts imminent cookie-related "end of the world"; becomes joke among peers.

Nyheter : forskare förutspår hotande kakrelaterade "slut av världen"; blir föremål för skämt bland kollegor.News : man robs bank, buys cookies.

Nyheter : man rånar bank, köper kakor.


News : what makes cookies taste so right? "Probably all the [*****] they put in them", says anonymous tipper.

Nyheter : vad som gör att kakor smakar så rätt? "Förmodligen hela [*****] de sätter i dem", säger anonym tipp.


News : man found allergic to cookies; "what a weirdo", says family.

Nyheter : man funnit allergisk mot kakor, "vilken knäppskalle", säger familjen.


News : foreign politician involved in cookie-smuggling scandal.

Nyheter : Utlänsk politiker involverad i kak-smugglings skandal.News : cookies now more popular than [random], says study.

Nyheter : Kakor nu populärare än [random], säger en studie.News : obesity epidemic strikes nation; experts blame [random].

Nyheter : Fetmaepidemi träffar nationen; experter skyller på [random].News : cookie shortage strikes town, people forced to eat cupcakes; "just not the same", concedes mayor.

Nyheter : Kakbrist träffar stad, invånare tvungna att äta småkakor; "det är helt enkelt inte sama sak", medger borgmästaren.News : "you gotta admit, all this cookie stuff is a bit ominous", says confused idiot.

Nyheter : "Man måste erkänna, allt denna kakgrejer är lite ominous", säger förvirrad idiot.


News : movie cancelled from lack of actors; "everybody's at home eating cookies", laments director.

Nyheter : film avbryts av brist på aktörer, "alla är hemma och äter kakor", klagar regissör.


News : comedian forced to cancel cookie routine due to unrelated indigestion.

Nyheter : komiker tvingas ställa in kaka rutin på grund av orelaterade matsmältningsbesvär


News : new cookie-based religion sweeps the nation.

Nyheter : ny kakbaserad religion sveper nationen.


News : fossil records show cookie-based organisms prevalent during Cambrian explosion, scientists say.

Nyheter : fossila fynd visar kakbaserade organismer förhärskande under kambriska explosionen, säger forskare.


News : mysterious illegal cookies seized; "tastes terrible", says police.

Nyheter : mystiska illegala kakor väcks, "smakar fruktansvärt", säger polisen.


News : man found dead after ingesting cookie; investigators favor "mafia snitch" hypothesis.

Nyheter : Man hittades död efter intag av kakan, utredare gynnar "maffian tjallare" hypotes.


News : "the universe pretty much loops on itself," suggests researcher; "it's cookies all the way down."

Nyheter : "universum ganska mycket snurrar runt sig själv", föreslår forskare, "det är kakor hela vägen ner."


News : minor cookie-related incident turns whole town to ashes; neighboring cities asked to chip in for reconstruction.

Nyheter : liten kakrelaterad incident förvandlar hela staden till aska, närliggande städer uppmanas att chip i för återuppbyggnad.


News : is our media controlled by the cookie industry? This could very well be the case, says crackpot conspiracy theorist.News : cookies popular among all age groups, including fetuses, says study.;

Nyheter : kakor populära bland alla åldersgrupper, inklusive fostrar, säger studie.;


News : cookie-flavored [random]

Nyheter : kaka smaksatt [random]


News : all-cookie restaurant opening downtown. Dishes such as braised cookies, cookie thermidor, and for dessert : crepes.

Nyheter : all-kaka restaurang öppnar i centrum. Rätter som bräserad kakor, kaka thermidor, och till efterrätt: crepes.


News : cookies could be the key to [random], says scientists.

Nyheter : kakor kan vara nyckeln till [random], says scientists.

Building basedEdit

1 Grandma 1 Farmor


"Moist cookies." -grandma

"Fuktiga kakor." -farmor


"We're nice grandmas." -grandma


"'Vi är snälla farmödrar'"  -farmor


"indentured servitude"-grandma

"Påskrivet slaveri" -farmor


"Come give grandma a kiss." -grandma

"Kom och ge farmor ett kyss'"-farmor


"Why don't you visit more often?" -grandma

"Varför besöker du inte mig mera ofta'"-farmor


"Call me..." -grandma

"Ring mig...'"-farmor50 Grandmas

50 Farmödrar


"Absolutely disgusting." -grandma

"Absolut motbjudande.'"-farmor


"You make me sick." -grandma

"Du gör mig sjuk.'"-farmor


"You disgust me." -grandma

"Du äcklar mig."-farmor


"We rise." -grandma

"Vi stiger."-farmor


"It begins." -grandma

"Det börjar."-farmor


"It'll all be over soon." -grandma

"Allt detta kommer snart att vara över."-farmor


"You could have stopped it." -grandma

"Du kunde ha stoppat det."-farmor


1 Farm

1 Farm


News : cookie farms suspected of employing undeclared elderly workforce!

Nyheter : Kakfarmer misstänkta av att ha anställt odeklarerade äldre arbetskrafter!News : cookie farms release harmful chocolate in our rivers, says scientist!

Nyheter : Kakfarmer släpper skadlig choklad i våra floder, säger forskare!News : genetically-modified chocolate controversy strikes cookie farmers!

Nyheter : kontrovers över genmanipulerad choklad träffar kakfarmare!News : free-range farm cookies popular with today's hip youth, says specialist.

Nyheter : frigående farmkakor populära hos dagens hippa ungdom, säger specialist.News : farm cookies deemed unfit for vegans, says nutritionist.

Nyheter : Farmkakor anses olämpliga för veganer, säger dietläkare.1 Factory


1 Fabrik


News : cookie factories linked to global warming!

Nyheter : Kakfabriker kopplade till global uppvärmning!News : cookie factories involved in chocolate weather controversy!

Nyheter : Kakfabriker involverade i chokladväder-kontrovers!News : cookie factories on strike, robotic minions employed to replace workforce! Nyheter : kakfabriker i strejk, robothuggare används för att ersätta arbetskraft!


News : cookie factories on strike - workers demand to stop being paid in cookies!

Nyheter : Kakfabriker strejkar - arbetare begär att inte bli betalade i kakor!News : factory-made cookies linked to obesity, says study.

Nyheter: Fabrikgjorda kakor kopplade till fetma, säger studie.1 Mine

1 Gruva


News : [between 2 and 1002] miners dead in chocolate mine catastrophe!

Nyheter : [mellan 2 och 1002] gruvarbetare döda i chokladgruvekatastrof!News : [between 2 and 1002] miners trapped in collapsed chocolate mine!

Nyheter : [mellan 2 och 1002] gruvarbetare fångade i sammanstörtad chokladgruva!News : chocolate mines found to cause earthquakes and sink holes!

Nyheter: Chokladgruvor orsakar jordbävningar och slukhål!News : chocolate mine goes awry, floods village in chocolate! Nyheter : choklad gruva går snett, översvämmar by i choklad!


News : depths of chocolate mines found to house "peculiar, chocolaty beings"! Nyheter : djupet av choklad gruvor fann att hysa "säregna, chokoladiga varelser"!


1 Shipment

1 Rymdskep


News : new chocolate planet found, becomes target of cookie-trading spaceships! Nyheter : ya choklad planet hittas, blir mål av kakhandel rymdskepp!


News : massive chocolate planet found with 99.8% certified pure dark chocolate core! Nyheter : massiv choklad planet hittades med 99,8% certifierad ren mörk choklad kärna!


News : space tourism booming as distant planets attract more bored millionaires! Nyheter : rymdturism blomstrar så avlägsna planeter lockar fler uttråkade miljonärer!


News : chocolate-based organisms found on distant planet! Nyheter : chokladbaserade organismer hittades på avlägsen planet!


News : ancient baking artifacts found on distant planet; "terrifying implications", experts say. Nyheter : antika bakning artefakter som finns på avlägsen planet, "skrämmande konsekvenser", säger experterna.


1 Alchemy lab

1 AlkemilabbNews : national gold reserves dwindle as more and more of the precious mineral is turned to cookies! Nyheter : nationella guldreserver sinar eftersom mer och mer av den dyrbara mineral vrids till kakor!


News : chocolate jewelry found fashionable, gold and diamonds "just a fad", says specialist. Nyheter : choklad smycken hittades modet, guld och diamanter "bara en modefluga", säger specialist.


News : silver found to also be transmutable into white chocolate!

Nyheter : silver befanns också vara förvandlarbar i vit choklad!


News : defective alchemy lab shut down, found to convert cookies to useless gold. Nyheter : felaktig alkemi labb stängdes, hittades att konvertera kakor intill värdelös guld.


News : alchemy-made cookies shunned by purists! Nyheter : felaktig alkemi labb stängdes, hittades att konvertera kakor intill värdelös guld.


1 Portal

1 Portal


News : nation worried as more and more unsettling creatures emerge from dimensional portals! Nyheter : nation orolig när fler och mer oroande varelser kommer ur dimensionella portaler!


News : dimensional portals involved in city-engulfing disaster! Nyheter : dimensionella portaler som deltar i stads omvälvande katastrof!


News : tourism to cookieverse popular with bored teenagers! Casualty rate as high as 73%! Nyheter : turism till kakoversum populär med uttråkade tonåringar! Olycksfalls så hög som 73%!


News : cookieverse portals suspected to cause fast aging and obsession with baking, says study. Nyheter : kakoversums portaler misstänks orsaka snabbt åldrande och besatthet med bakning, säger studie.


News : "do not settle near portals," says specialist; "your children will become strange and corrupted inside."

Nyheter : "stanna inte nära portaler" säger specialist;"dina barn kommer bli konstigt skadade från insidan"


1 Time Machine

1 Tidsmaskin


News : time machines involved in history-rewriting scandal! Or are they?

Nyheter : tidsmaskiner deltar i historieskrivnings skandalen! Eller är de?News : time machines used in unlawful time tourism!

Nyheter : tidsmaskiner används i olagligt tidsturism!News : cookies brought back from the past "unfit for human consumption", says historian.

Nyheter : kakor från dåtiden "passar inte för konsumtion", säger historiker.News : various historical figures inexplicably replaced with talking lumps of dough!

Nyheter : flera historiska karaktärer oförklarligt förvandlas till pratande degklumpar!News : "I have seen the future," says time machine operator, "and I do not wish to go there again."

Nyheter : "jag har sett framtiden," säger tidsmaskin operatör, "och jag vill inte gå dit igen."1 Antimatter Condenser

1 Antimateria KondensorNews : first antimatter condenser successfully turned on, doesn't rip apart reality!News : "explain to me again why we need particle accelerators to bake cookies?" asks misguided local woman.News : "unravelling the fabric of reality just makes these cookies so much tastier", claims scientist.News : whole town seemingly swallowed by antimatter-induced black hole; more reliable sources affirm town "never really existed"!News : researchers conclude that what the cookie industry needs, first and foremost, is "more magnets".

|}

</span>

Grandmapocalypse basedEdit

appeased1: "shrivel" -grandma
blidkad1: "skrumpnar" -farmor
appeased2: "writhe" -grandma
blidkad2: "våndas" -farmor
appeased3: "throb" -grandma
blidkad3: "darrar" -farmor
appeased4: "gnaw" -grandma
blidkad4: "gnager" -farmor
appeased5: "We will rise again." -grandma
blidkad5: "Vi kommer att återuppstå." -farmor
appeased6: "A mere setback." -grandma
blidkad6: "Ett lätt bakslag bara." -farmor
appeased7: "We are not satiated." -grandma
blidkad7: "Vi är inte mätta än." -farmor
appeased8: "Too late." -grandma
blidkad8: "För sent." -farmor